content
Bratislava
+421 905 487 577
obchod@mmpartners.sk
Prešov
+421 905 484 116
obchodpo@mmpartners.sk

Chránená diel?a

MM PARTNERS
 
 
Ponukový list

MM Partners je držite?om štatútu chránená diel?a.

Zamestnávate?, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je pod?a § 63 ods. 1 písm. d) zákona ?..
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  povinný zamestnáva¥ ob?anov so zdravotným postihnutím
pod?a § 9 ods. 1 zákona v po?te, ktorý predstavuje 3,2 %, z celkového po?tu jeho zamestnancov. 

Ak zamestnávate? z rôznych prí?in nemôže zamestnáva? ob?anov so zdravotným postihnutím, zákon
mu umož?uje plni? tento povinný podiel zamestnávania ob?anov so zdravotným postihnutím aj
náhradným plnením.

Na základe horeuvedeného ponúkame Vám splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného
zákona,  a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky.
Odoberanie našich výrobkov na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím..